Primaire titel

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De primaire titel van een film is de titel zoals MovieMeter die als paginatitel bij een filmpagina hanteert, en dus ook de titel waaronder een film vermeld wordt in allerhande lijsten, zoals de toplijsten, stemoverzichten, updates etcetera. Vanzelfsprekend is het ook de titel zoals die bij een filmpagina in grote letters bovenaan staat. In bijna alle gevallen is de primaire titel op MovieMeter gelijk aan de primaire titel op IMDb, wat wil zeggen dat hun beleid, voor zowel de keuze van de primaire titel uit de verschillende in omloop zijnde titels, als voor de spelling ervan, grotendeels door MovieMeter gevolgd wordt.

Het beleid van IMDb

Volgens de richtlijnen van IMDb is de primaire titel de oorspronkelijke titel van een film, in de oorspronkelijke taal, zoals die in de opening credits tijdens de eerste publieke vertoning in beeld was. Dit betekent dus dat ook als een film vlak na release hertiteld is (bijvoorbeeld Sydney, dat Hard Eight werd), die eerste titel prevaleert. De eis van de opening credits impliceert verder dat de spelling en interpunctie zoals in beeld overgenomen moet worden, ook als al het promotiemateriaal een andere schrijfwijze voert (bijvoorbeeld Se7en in plaats van Seven). Ondertitels worden ook meegenomen (ook als ze in gescheiden van de hoofdtitel in beeld verschijnen), en in de primaire titel achter de hoofdtitel geplaatst, gescheiden door een dubbele punt.

Filmtitels die een ander alfabet gebruiken dan het Latijnse, kunnen door technische beperkingen echter niet direct ingevoerd worden. Voor titels in een volledig ander alfabet dient hierom een transliteratie te worden toegepast. Russische en Griekse titels kunnen vervolgens nog wel in andere character sets als alternatieve titel ingevoerd worden (in respectievelijk KOI8-R en ISO 8859-7); voor andere talen met een ander alfabet dan het Latijnse blijft de oorspronkelijke schrijfwijze volledig achterwege. Voor (oost-Europese) talen die een uitgebreider alfabet kennen met accenttekens (zoals Ä of Å‚), vervallen deze accenttekens in IMDb's schrijfwijze, waarbij men gewoonweg de letter eronder overhoudt (KanaÅ‚ wordt bijvoorbeeld Kanal, ondanks dat dat door een Pool heel anders uitgesproken zou worden). In het geval van titels in een Romaans alfabet (onder andere Pools en Tsjechisch) kan tegenwoordig de schrijfwijze met accenttekens als alternatieve titel worden ingevoerd (in ISO 8859-2).

Op de algemene regel dat de schrijfwijze van titels zoals in de opening credits in beeld overgenomen moet worden overgenomen, zijn echter nog enkele uitzonderingen: Namen van auteurs, filmmakers, productiebedrijven die hun naam als bijvoeglijk naamwoord voor de titel plaatsen, worden in IMDb's spelling weggelaten (Bram Stoker's Dracula wordt dus Dracula). De volledige titel met een dergelijke naam intact, kan als alternatieve titel worden toegevoegd met de markering complete title. Daarnaast worden lidwoorden naar het einde van de titel verplaatst, gescheiden van de rest van de titel door een komma (dus La Strada wordt Strada, La), maar uitgezonderd hiervan zijn Franse en Portugese onbepaalde lidwoorden (dus un, une, des, um en uma). Bij het weergeven van filmtitels worden vervolgens Engelstalige lidwoorden (the, a en an) automatisch weer vooraan de titel weergegeven, maar dat is niet de wijze waarop de titels intern in hun database opgeslagen worden. Ten slotte plaatst IMDb de titel eventueel nog tussen aanhalingstekens (voor series en miniseries), en plaatst daarachter tussen haakjes het jaartal van eerste publieke vertoning en eventuele attributen ((TV), (V), etc.); voor de toepassingen van MovieMeter dient dit echter niet als deel van de titel opgevat te worden (ook de aanhalingstekens niet).

Afwijkingen op MovieMeter ten opzichte van IMDb's beleid

Op MovieMeter nemen we in principe altijd de keuze voor primaire titel van IMDb over. Om consequent te zijn plaatsen we op MovieMeter een beginnend lidwoord altijd achter de titel, dus ook Engelse lidwoorden die IMDb vooraan weergeeft en Franse en Portugese onbepaalde lidwoorden (IMDb's Un amour de Swann wordt op MovieMeter dus Amour de Swann, Un). De hoofdlettering in titels is op MovieMeter aan een uitgebreide set regels onderworpen, die niet afhankelijk zijn van de taal van de titel. Bij Engelstalige titels treden er soms verschillen op met IMDb, bij andere talen bijna altijd (vergelijk bijvoorbeeld Bare skyer beveger stjernene op IMDb met Bare Skyer Beveger Stjernene op MovieMeter).

Bij titels in vreemde talen (die een toevoeger niet beheerst) kan het echter nog wel eens lastig zijn van elk woord in de titel correct de woordsoort te determineren. In theorie kan gebruik worden gemaakt van woordenboeken (die zijn on-line voor praktisch alle talen wel beschikbaar), maar op getranslitereerde woorden kan vaak niet gezocht worden, en als men de basale grammatica van een taal niet beheerst, zijn bepaalde woorden vaak niet goed op te zoeken in een woordenboek (zoals bijvoorbeeld het Engelse to in To Catch a Thief). Een goede oplossing voor dit probleem is er eigenlijk niet, maar aangezien het daarbij gaat om talen die veelal onbekend zijn voor MovieMeter-gebruikers, is de grootte van het probleem in feite ook beperkt.

Ook bij het wel of niet naar het einde van de titel verplaatsen van lidwoorden wil nog wel eens verwarring ontstaan bij vreemde talen, maar dat is eigenlijk niet nodig. Doordat uitsluitend Engelstalige lidwoorden op IMDb vooraan worden weergegeven, en uitsluitend Franse en Portugese onbepaalde lidwoorden onder een uitzonderingsregeling vallen, kan men veilig aannemen dat alle andere woorden dus niet verplaatst hoeven te worden. Toch denkt af en toe een toevoeger op MovieMeter dat bijvoorbeeld het Franse à een lidwoord zou zijn, en dus bijvoorbeeld Bout de Souffle, à geschreven zou moeten worden. Dit is echter niet het geval: Franse onbepaalde lidwoorden (uit de uitzonderingsregel) zijn uitsluitend un, une en des, en alle andere Franse woorden hoeven dus nooit verplaatst te worden (à is een voorzetsel, geen lidwoord). Bepaalde Franse lidwoorden zijn le, l' en la, maar die staan op IMDb (mits men daar geen fouten maakt) al correct achter de titel geplaatst, en dus geen zorg van de toevoeger op MovieMeter. Tenslotte horen plaats- of bandnamen met lidwoorden altijd intact gelaten te worden, bv. Le Havre of The Doors.

Het enige probleem dat zich nog wel eens voor wil doen, is dat het verschil tussen een onbepaald lidwoord en het telwoord één niet bepaald kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Franse un(e): op IMDb staat dit woord altijd vooraan de titel, maar op MovieMeter moet een lidwoord naar het einde van de titel verplaatst worden, terwijl een telwoord vooraan blijft staan. Dit onderscheid is op grond van spelling of grammatica niet te maken, maar moet afgeleid worden van context, en dus interpretatie van de titel. Dit is vaak een moeilijke discussie (onder crewleden was er op MovieMeter destijds een dergelijke discussie rond de toevoeging Une Homme, une Vraie), maar gelukkig is het aantal gevallen waarin dit speelt uiterst beperkt. In alle andere gevallen moet het geen probleem zijn om het lidwoord op de juiste plaats te zetten.

Meerdere films met dezelfde titel

Soms komt het voor dat meerdere films dezelfde titel hebben. Dat is normaliter geen probleem, maar als beide films ook hetzelfde jaartal dragen, zijn ze niet meer van elkaar onderscheidbaar in indexen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Last Man Standing. In een dergelijk geval maakt MovieMeter gebruik van Romeinse cijfers achter de titel, vergelijkbaar met het systeem dat IMDb hiervoor gebruikt (alleen zet IMDb het Romeinse cijfer na een schuine streep achter het jaartal, terwijl MovieMeter het apart tussen haakjes plaatst). De ene film krijgt dan dus een (I) achter de titel, de andere een (II), in bovengenoemd voorbeeld dus Last Man Standing (1996) (I) en Last Man Standing (1996) (II). Dit Romeinse cijfer is bij het toevoegen in een apart dropdown-menu naast het invulveld voor de titel te selecteren.

Bij de keuze voor de nummering is het het meest praktisch deze gelijk te laten lopen aan IMDb, dus hun Last Man Standing (1996/I) op MovieMeter ook de markering (I) mee te geven (hun richtlijn is dat de meest bekende film van de twee het laagste Romeinse cijfer krijg). Belangrijk is hierbij op te merken dat lang niet in alle gevallen waarin IMDb een dergelijk Romeins cijfer vermeld dit overgenomen hoeft te worden: dat is immers uitsluitend nodig als op MovieMeter twee films met dezelfde titel uit hetzelfde jaar staan, en niet per se als dat op IMDb zo is. Zolang de op IMDb met een II gemarkeerde film niet op MovieMeter staat, hoeft er dus geen Romeins cijfer ingevoerd te worden. Zodra de tweede, gelijknamige film alsnog wordt toegevoegd, moet een correctie op de eerste film verricht worden, om daar alsnog het Romeinse cijfer I te plaatsen. In veel gevallen zal die situatie zich echter nooit voordoen, omdat de tweede film op IMDb zeer onbekend is of niet toevoegbaar is op MovieMeter (bijvoorbeeld vanwege de minimale speelduur).

Zie ook